เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2140
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วตำบลมาบไผ่ ประจำปี 2562 349
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2560 - 2563 127
ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 124
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 128
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ132
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)136
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ประจำปี ๒๕๖๑129
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1)126
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ 144
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561144
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารสส่วนตำบลมาบไผ่130

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB