นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 170 คน

เยี่ยมชม 16,788 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ก.ค. 63รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน แชร์  
14 ก.ค. 63การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แชร์  
14 ก.ค. 63การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
14 ก.ค. 63เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
13 ก.ค. 63คู่มือการจัดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
13 ก.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต แชร์  
27 มิ.ย. 62มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
27 มิ.ย. 62มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
27 มิ.ย. 62มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์  
27 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
27 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
27 มิ.ย. 62มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
27 มิ.ย. 62มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน แชร์  
27 มิ.ย. 62มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แชร์  
20 มิ.ย. 62ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น แชร์  
6 มิ.ย. 62แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 - 2564 แชร์  
22 พ.ค. 60ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา