เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
ฟอร์มแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการแบบใหม่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ไฟล์WORD4117 มิ.ย. 63
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 25633415 มิ.ย. 63
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.25633315 มิ.ย. 63
แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง6220 พ.ย. 62
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ5620 พ.ย. 62
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน6220 พ.ย. 62
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลา1718 ก.ค. 62
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25619519 มิ.ย. 62
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ. 256137319 มิ.ย. 62
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25601519 มิ.ย. 62
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25432819 มิ.ย. 62
การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน1815 พ.ค. 62
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554167 พ.ค. 62
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549647 พ.ค. 62
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562187 พ.ค. 62
ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น1711 ก.พ. 62
การพิมพ์หนังสือราชการชนิดต่างๆ1926 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB