นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 34 คน

เยี่ยมชม 28,279 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 มิ.ย. 63ฟอร์มแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการแบบใหม่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ไฟล์WORD แชร์  
15 มิ.ย. 63ประกาศ ก.อบต. จังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 แชร์  
15 มิ.ย. 63ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 แชร์  
20 พ.ย. 62แผนฝึกอบรมรายตำแหน่ง แชร์  
20 พ.ย. 62ความก้าวหน้าในสายอาชีพ แชร์  
20 พ.ย. 62คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน แชร์  
18 ก.ค. 62คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลา แชร์  
19 มิ.ย. 62ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แชร์  
19 มิ.ย. 62ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 แชร์  
19 มิ.ย. 62พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แชร์  
19 มิ.ย. 62ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 แชร์  
15 พ.ค. 62การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน แชร์  
7 พ.ค. 62ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 แชร์  
7 พ.ค. 62พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 แชร์  
7 พ.ค. 62พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 แชร์  
11 ก.พ. 62ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น แชร์  
26 ต.ค. 61การพิมพ์หนังสือราชการชนิดต่างๆ แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา