เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ระเบียบอบต.มาบไผ่ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2557อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ระเบียบองค์การบริหารส่นตำบลมาบไผ่ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2557อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ที่ 92/2563 เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดหรือผู้อำนวยการกองอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
คู่มือการจัดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ข้อมูลสถิติการร้องเรียนร้องทุกข์อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีพ.ศ.2562อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB