เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
หนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ทั่วไปอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
คำร้องทั่วไปอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายงานผลการดำเนินงานปี 2562 ตามแบบ ผด.3อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ตามแบบ ผด.3 งวด1 ถึง งวด 3อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
จ้างออกแบบอาคารสำนักงานอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-เกาะไม้แหลม(ซอยหลวงจู๊เทพ) ม.6อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
กำหนดวันจำหน่ายเอกสารประมูลราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
คู่มือสำหรับประชาชนอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วตำบลมาบไผ่ ประจำปี 2562 อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2560 - 2563 อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ 2561อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB