เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการดำเนินงานปี 2562 ตามแบบ ผด.3อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ตามแบบ ผด.3 งวด1 ถึง งวด 3อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
จ้างออกแบบอาคารสำนักงานอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-เกาะไม้แหลม(ซอยหลวงจู๊เทพ) ม.6อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
กำหนดวันจำหน่ายเอกสารประมูลราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
คู่มือสำหรับประชาชนอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วตำบลมาบไผ่ ประจำปี 2562 อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2560 - 2563 อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ 2561อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ประจำปี ๒๕๖๑อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB