เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
โรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยาอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
โรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยาอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ปร.4 (หน้า c1/7) (เพิ่มเติม)โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ในส่วน รายการประมาณราคา ปร.4 อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำนักงานอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศประมูลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.มาบไผ่ อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
จัดทำร่าง TORอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
โรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยาอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
แผนฝึกอบรมรายตำแหน่งอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
โรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยาอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.22s. 0.50MB