เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการปฎิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 และรายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายละเอียดเอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไปอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
จ้างออกแบบอาคารสำนักงานอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
งานแถลงข่าวมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยา รุ่นที่1อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-เชิดน้อย(ซอยตา-ยาย)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศประมูลราคาจ้างด้วยระบบ E-didding อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศประมูลราคาด้วยระบบ E-bidding จำนวน 2 โครงการอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่รับคณะมาดูงานโรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยา จาก อบต.นาจักร จังหวัดแพร่อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่รับคณะมาดูงานโรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยา จาก อบต.บางกระบือ จังหวัดสิงห์บุรีอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB