เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลแบบ ผด.3 งวดที่่ 2 (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยี่กงษี-หนองกระโหร่ง ด้วยระบบ E-biddingอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเคล็ด-หนองโคลน ม.5 ด้วยระบบ E-biddingอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมาบไผ่-เขาแรต ด้วยระบบ E-biddingอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ( เม.ย.-พ.ค.-มิ.ย. 63)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณต่ำกว่า 5,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-พ.ค.-มิ.ย 63)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณต่ำกว่า 5,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-ก.พ.-มี.ค.63)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณต่ำกว่า 5,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค -พ.ย.-ธ.ค.62)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุู้ได้รับการคัดเลือก งบประมาณไม่ถึง 5000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 (ต.ค -พ.ย.-ธ.ค.62)อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประการศผลผู้ชนะวงเงินไม่เกิน 5,000 ไตรมาส 4อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประการศผลผู้ชนะวงเงินไม่เกิน 5,000 ไตรมาส 3อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประการศผลผู้ชนะวงเงินไม่เกิน 5,000 ไตรมาส 2อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามไตรมาสอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ฟอร์มแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการแบบใหม่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ไฟล์WORDอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563อบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาด้วยระบบ e-biddingอบต.มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB