นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 262 คน

เยี่ยมชม 16,699 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการสุขาภิบาลอาหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564 8 ครั้ง บุษรา ทับทอง แชร์  

กิจกรรมที่ 1 อบรมผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในตำบลมาบไผ่ ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564

1. ประสานวิทยากรจากมหาวิทยาลัยบรูพาที่มีคุณวุฒิเหมาะสม สามารถอบรมให้ผู้สัมผัสอาหารได้ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

2. นัดหมายวันจัดอบรม จำนวน 2 รุ่นๆละ 6 ชม.(สำหรับผู้สัมผัสอาหาร) ซึ่งกำหนดการอบรมจะเป็นไปตามที่กรมอนามัยกำหนด

3. จัดอบรมฯตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว จำนวน 2 รุ่น รวม 76 คน โดยก่อนอบรมจะมีการประเมินทดสอบความรู้ก่อนการอบรม (Pre-test) และประเมินทดสอบความรู้หลังการอบรม (Post-test)

4. ให้ผู้สัมผัสอาหารประเมินความพึงพอใจในการจัดการอบรม


ประมวลภาพกิจกรรม 15 ภาพ

เปลี่ยนภาษา