นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 182 คน

เยี่ยมชม 16,681 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการสุขาภิบาลอาหาร กิจกรรมที่ 2 การดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหารต่างๆ

25 กุมภาพันธ์ 2564 32 ครั้ง บุษรา ทับทอง แชร์  

 1. ลงสำรวจร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารและทำพิกัดร้านต่างๆ

2. ตรวจสุขาภิบาลตามแบบตรวจร้านอาหาร ตามข้อกำหนดสุขาภิบาล (15ข้อ) และตรวจ

     สุขาภิบาลตามแบบตรวจแผงลอยจำหน่ายอาหาร (12ข้อ)

     3. ตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย(อ.13) ตรวจร้านละ 10 อย่าง

4. รวบรวมและสรุปผลของกิจกรรมตรวจสุขาภิบาลอาหารในตำบลมาบไผ่

5. ดำเนินการแจ้งผลการตรวจสุขาภิบาลอาหารประมวลภาพกิจกรรม 6 ภาพ

เปลี่ยนภาษา