เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562

แชร์

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕62 ขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนภายในเขตพื้นที่ได้ตระหนัก เกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกต่าง ๆ โดยประชาชนพออยู่พอกินในระดับประหยัด เลี้ยงตนเองได้ ไม่อดอยาก ตามหลักปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" มีการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อทำการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนแม้จะเกิดวิกฤติภัยแล้งก็ยังสามารถทำการเกษตรหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี โดยในโครงการฯ มีกิจกรรม ดังนี้

- เข้ารับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาสภากาชาดไทย ตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” จังหวัดอ่างทอง

- ศึกษาดูงานและรับชมส่วนต่างๆภายในโครงการ อาทิ การทำเกษตรอินทรีย์ , การลดรายจ่ายภายใน ครัวเรือน , 1 ไร่ 1 แสน , บ้านดิน , ฐานน้ำหมักชีวภาพ , ทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ใช้เอง ณ โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาสภากาชาดไทย ตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” จังหวัดอ่างทอง


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB