นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 16,737 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" สภาพแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
มีความรักความสามัคคี มีวัฒนธรรมดีงาม ธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน "

คำขวัญ

" อาชีพคือเกษตร ขอบเขตคือทิวไผ่
เลื่อมใสคือนางพญางิ้วดำ จดจำคือประเพณีวิ่งคราด
ไหว้ไม่ขาดคือแป๊ะกง อยู่ยืนยงคือ
หลวงพ่อหลง หลวงพ่อคำ "ยุทธศาสตร์

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยกำหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บนพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อให้การดำเนินการตามข้อกำหนดต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมาย โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ครอบคลุมทุกด้าน องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง
1. สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งการระบายน้ำ
2. สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
3. งานพัฒนาระบบจราจร
4 .การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
5. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และระบบชลประทาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น
1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การศึกษาทุกเพศวัย และ บุคลากรทางการศึกษา
2. สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน
4. ส่งเสริม พัฒนา ทักษะการเรียนรู้สู่อาเซียน
5. ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพาณิชย์ การลงทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน เกษตรแบบพอเพียง
1. การพัฒนาความรู้เพื่อสร้างรายได้และสร้างการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคม และสาธารณสุขชุมชน
1. ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุในตำบล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. งานพัฒนาหลักสุขาภิบาลและสถานที่อยู่อาศัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการท่องเที่ยว
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัดฟื้นฟู อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตตำบลมาบไผ่
4. สนับสนุนการให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และพัฒนาพลังงานทางเลือก
7. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ประสานงานบูรณาการ
1. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติของบุคลากรท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. การควบคุมและดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เปลี่ยนภาษา