เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายชวลิิต อนันตกูล

  ประธานสภาอบต.มาบไผ่

 • นายณัฐวุฒิ แซ่เฮ็ง

  รองประธานสภาอบต.มาบไผ่

 • นายประสาร สมคิด

  เลขานุการสภา อบต.มาบไผ่สมาชิกสภา

 • นางณิชา ผาสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายประยุท หอมชื่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสถาพร ทองย่อย

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางสาวเนาวรัตน์ นาปุก

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางสาวศิริรัตน์ วรธนสกุล

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายอนันต์ สถิรศาสตร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายส่ง สมวงษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางยุพิน หิรัญเกษตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

0.01s. 0.50MB