นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 181 คน

เยี่ยมชม 16,679 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายชวลิิต อนันตกูล

  ประธานสภาอบต.มาบไผ่

 • นายณัฐวุฒิ แซ่เฮ็ง

  รองประธานสภาอบต.มาบไผ่

 • นายประสาร สมคิด

  เลขานุการสภา อบต.มาบไผ่



สมาชิกสภา

 • นางณิชา ผาสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายประยุท หอมชื่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสถาพร ทองย่อย

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางสาวเนาวรัตน์ นาปุก

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางสาวศิริรัตน์ วรธนสกุล

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายอนันต์ สถิรศาสตร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายส่ง สมวงษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางยุพิน หิรัญเกษตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 6



เปลี่ยนภาษา