นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 182 คน

เยี่ยมชม 16,707 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวปวีณ์ริศา คงกระพันธ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่

 • พ.จ.อ.สยาม แพทยารักษ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่สำนักปลัด

 • นางสาวภัชรา พูลอ้น

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายสนทรรศน์ บุญญานนท์

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวพีรญา ทับทอง

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • นายกิตติพิชญ์ คุริรัง

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นางสาวฐานิสร อ่อนแก้ว

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวธัญญาภรณ์ เตชะณรงค์ไชย

  คนงาน

 • นายพีรวิชญ์ แก้วประเสริฐ

  ผู้ช่วยนิติกร

 • นายมาโนช มณฑา

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นายอาคม สิถิระบุตร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสุริยา พันธุ์บัว

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายกรพต ทรัพย์ทวีปัญญา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวพรพิมล จันทร

  คนงาน

 • นายกฤษณ์ธร มิ่งนิคม

  คนงาน

 • นางอรอนงค์ เปรมศรี

  คนงาน

กองคลัง

 • นางสาวปวีณ์ริศา คงกระพันธ์

  ปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นายวีรศักดิ์ สิงห์เพ็ง

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นักวิชาการเงินและบัญชี

 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวพิไลวรรณ กุลโสภณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวณัฏฐวัณย์ ทั่งพรม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวจันทร์จิรา เจริญวงษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวอรณิช เอี้ยวฮวด

  คนงาน

 • คนงาน

 • คนงาน

กองช่าง

 • นายพิพัฒน์ ปิยะโสภาสกุล

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายปรีดิพัทธ์ ราหา

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายช่างโยธา

 • นายชาญณรงค์ ยินดีสุข

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายกฤษฏ์ชวัลชา พงสินณัชพาคร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายวัชระ ขันตา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายพงษ์ธนวัฒน์ สุขอิ๊วนั้ง

  คนงาน

กองการศึกษาฯ

 • พ.จ.อ.สยาม แพทยารักษ์

  รองปลัด อบต. รักษาราชการ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางสาวลลิตา วรวัฒชัยกุล

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวนภาดา อยู่เจริญ

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางสาวกมลทิพย์ จำนงค์ผล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวสุปราณี อนันตกูล

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวประไพพรรณ ปาวะพรม

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวกรชุลี จันทะรัง

  คนงาน

 • ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวธนวรรณ ไชยวงค์จันทร์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวรฐา กิตติคุณวริศรา

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสาธารณสุขฯ

 • นายสุวิทย์ แสงประดับ

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • นายรุ่ง วงษ์นาค

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 • นายสุทธิเกียรติ กิจผสมทรัพย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวกฤษดาพร พันธุ์รัตน์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • คนงานเปลี่ยนภาษา