นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 168 คน

เยี่ยมชม 16,688 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.ค. 63คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ที่ 92/2563 เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดหรือผู้อำนวยการกอง แชร์  
13 ก.ค. 63รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีพ.ศ.2562 แชร์  
25 ธ.ค. 62คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ที่325/2562 เรื่องปรับปรุงการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ แชร์  
25 ก.ย. 62การจัดอมรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการประจำปีงบประมาณ2562 แชร์  
29 ส.ค. 62สำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรต่อองค์กรและผู้บริหารท้องถิ่น แชร์  
5 ส.ค. 62สรุปความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ2562 แชร์  
30 ก.ค. 62ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร แชร์  
18 ก.ค. 62เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากร ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2562 แชร์  
10 ก.ค. 62รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรต่อองค์กรและต่อผู้บริหารท้องถิ่น แชร์  
6 มิ.ย. 62แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ2561-2563 แชร์  
15 พ.ค. 62เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากร ไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2562 แชร์  
11 ก.พ. 62เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา