เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ที่ 92/2563 เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดหรือผู้อำนวยการกอง153
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีพ.ศ.2562116
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ที่325/2562 เรื่องปรับปรุงการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่115
การจัดอมรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการประจำปีงบประมาณ2562110
สำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรต่อองค์กรและผู้บริหารท้องถิ่น114
สรุปความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ2562128
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร112
เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากร ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2562014
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรต่อองค์กรและต่อผู้บริหารท้องถิ่น110
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ2561-2563185
เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากร ไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2562015
เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)114

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB