เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต13
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น11
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ11
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม11
มาตรการป้องกันการรับสินบน11
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง11
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน11
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ11
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น13
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 - 2564187
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-256414

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB