เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน117
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี119
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน219
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร116
คู่มือการจัดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ133
สรุปผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต120
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต116
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น11232
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ110
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม117
มาตรการป้องกันการรับสินบน110
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง114
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน110
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ115
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น116
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 - 25641126
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564112

ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB