เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน126
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี128
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน225
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร123
คู่มือการจัดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ140
สรุปผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต131
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต127
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น11417
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ116
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม125
มาตรการป้องกันการรับสินบน116
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง119
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน116
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ124
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น121
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 - 25641185
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564119

ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB