เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2147
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วตำบลมาบไผ่ ประจำปี 2562 358
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2560 - 2563 133
ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 131
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 136
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ141
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)151
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ประจำปี ๒๕๖๑136
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 1)133
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ 158
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561159
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารสส่วนตำบลมาบไผ่141

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB