เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ระเบียบอบต.มาบไผ่ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2557110
ระเบียบองค์การบริหารส่นตำบลมาบไผ่ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2557110
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ที่ 92/2563 เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดหรือผู้อำนวยการกอง146
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน117
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี119
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน219
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร116
คู่มือการจัดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ133
สรุปผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต120
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ110
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีพ.ศ.2562116
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่119
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่112
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ที่325/2562 เรื่องปรับปรุงการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่115
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563116
การจัดอมรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการประจำปีงบประมาณ256219
สำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรต่อองค์กรและผู้บริหารท้องถิ่น113
สรุปความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ2562128
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร112
เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากร ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2562014

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB