นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 16,798 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ก.ค. 63การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา แชร์  
10 ก.ค. 63การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจากัด) บริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด แชร์  
10 ก.ค. 63การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แชร์  
10 ก.ค. 63การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 แชร์  
10 ก.ค. 63การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร แชร์  
10 ก.ค. 63การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 แชร์  
10 ก.ค. 63การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 แชร์  
10 ก.ค. 63การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 แชร์  
10 ก.ค. 63การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ แชร์  
10 ก.ค. 63การแจ้งขุดดิน แชร์  
10 ก.ค. 63การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ แชร์  
10 ก.ค. 63การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร แชร์  
10 ก.ค. 63การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 แชร์  
10 ก.ค. 63การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา