เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลสถิติการร้องเรียนร้องทุกข์115
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต110
ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างสารสนเทศของรัฐE-Gp19
คู่มือการใช้งาน-e-PlanNACC19
คู่มือการปฏิบัติตามพรบ.สาธารณสุข19
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา113
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจากัด) บริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด18
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ18
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2117
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร18
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 2118
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3318
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 2218
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ18
การแจ้งขุดดิน19
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ19
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร18
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 3219
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน18
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1110

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB