เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา113
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจากัด) บริษัทจากัดและบริษัทมหาชนจากัด18
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ18
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2118
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร18
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 2118
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3318
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 2218
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ18
การแจ้งขุดดิน19
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ19
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร18
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 3219
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน18

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB