เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

(แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่มี 61 สาย ความยาว 59,241 เมตร ประกอบด้วย

การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ มีเส้นรองซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลจำนวน 8 เส้น คือ

1. เป็นถนนเชื่อมระหว่างมาบไผ่ หมู่ที่ 5 กับบ้านบึง
2. เส้นถนนเชื่อมระหว่างมาบไผ่ หมู่ที่ 6 กับหนองบอนแดง
3. เส้นถนนเชื่อมระหว่างมาบไผ่ หมู่ที่ 3 กับสำนักบก และตำบลหนองตำลึง
4. เส้นถนนเชื่อมระหว่างมาบไผ่ หมู่ที่ 1 กับหนองซ้ำซาก
5. เส้นถนนเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4
6. เส้นถนนเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 กับหมู่ที่ 3
7. เส้นถนนเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 4 กับหมู่ที่ 6
8. เส้นถนนเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 กับหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6


โทรศัพท์
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ในเขตพื้นที่ตำบลมาบไผ่มีบริการรับส่งพัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 1 แห่ง เป็นของเอกชนดำเนินการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลมาบไผ่0.02s. 0.50MB