นายโรจนินทร์ ศิริเบญญาภิรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
094-4233935

ออนไลน์ 179 คน

เยี่ยมชม 16,656 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 3 – 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ร้อยละ 90 เด็กอายุ 6 – 14 ปี ร้อยละ 95 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ 5 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่
มีโรงเรียนในเขตตำบลทั้งสิ้น 4 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนบ้านมาบไผ่โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนบ้านเขาแรตโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลทั้งสิ้น 2 แห่ง ดังนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง

โรงเรียนผู้สูงอายุในเขตตำบลทั้งสิ้น 1 แห่ง ดังนี้
โรงเรียนสูงวัยมาบไผ่วิทยา

ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ
โรงเรียนบ้านมาบไผ่

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำตำบล มีจำนวน 2 แห่ง คือ
หมู่ที่ 1 บริเวณศาลาสี่แยกศาลเจ้าแป๊ะกงหมู่ที่ 2 บริเวณศาลาหน้าโรงเรียนบ้านมาบไผ่


สาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในหมู่บ้าน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กแรกเกิด - 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง 4 ราย เท่านั้น ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลมาบไผ่ จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา โดยในเขตพื้นที่ตำบลมาบไผ่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลมาบไผ่ จำนวน 1 แห่ง
ประเภทการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่

1. โรคระบบทางเดินหายใจ 2. โรคความดันโลหิตสูง
3. โรคระบบย่อยอาหาร4. โรคเบาหวาน
5. โรคระบบกล้ามเนื้อ6. โรคตารวมส่วนประกอบของตา
7. โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ

ประเภทโรคติดต่อของตำบลมาบไผ่

1. โรคไข้เลือดออก 2. ไข้หวัดใหญ่

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

เปลี่ยนภาษา