เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภคการไฟฟ้า

ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน และพบปัญหาอีกหนึ่งเรื่องของไฟฟ้าคือกระแสไฟฟ้าตกบ่อยมากในพื้นที่ตำบลมาบไผ่ ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนได้รับความเสียหายการแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่มีไฟฟ้าใช้ ดังนี้
(แสดงจำนวนของหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง ทั้ง 6 หมู่บ้านจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 3,258 คน (ทุกหลังคาเรือน)


การประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ได้ดำเนินการขยายเขตประปาเข้าพื้นที่ภายในตำบลทั้ง 6 หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดการใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ดังนี้

- ระบบประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 6 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละผู้ใช้น้ำ 90
- ระบบประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง แต่ใช้การได้เพียง 1 แห่ง0.02s. 0.50MB